ARKITEKTENS ROLL PÅ LANDSBYGDEN


Via medel från Leif Blomkvists Forskningstiftelse 

gör vi under hösten 2021 en förstudie om arkitektens roll på landsbygden. 

Vi vill utveckla kunskap och förståelse kring hur synen på arkitektens roll kan breddas genom att studera rörelser och initiativ som sker på den svenska landsbygden. Vad kan vi lära av dessa medskapande processer? Är det självorganiserat, ideellt arbete som är nyckeln till framgång och på vilket sätt kan myndigheter, regioner och kommuner ta ett större ansvar för att stödja sådan utveckling? Vilka möjligheter och hinder finns i samspelet mellan arkitekter, kommuner, regioner och civilsamhället? 


Genom att studera befintliga processer på landsbygden samt ta del av aktuellt forskningsarbete syftar förstudien till att lägga grund för ett fördjupat arbete kring hur arkitekten/planerarens roll kan vidgas för att skapa fler möjligheter till en mer hållbar utveckling bortom den urbana normen.